การรับประกันสินค้าไม้เทียม WPC
(Wood Plastic Composite)


การรับประกัน ระยะเวลาการรับประกันงาน นับจากวันส่งมอบสินค้า โดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

1. การรับประกันวัสดุในกรณีปกติจะรับประกันงานเป็นเวลา 15 ปี หลังจากวันส่งมอบสินค้าตามระยะเวลาดังนี้

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
YEAR OF CLAIM
(Residence)
YEAR OF CLAIM
(Commerical)
RECOVERY
0-3 0-3 100%
4-7 4-7 50%
8-10 8-10 30%
10-15 10%

***รับประกันงาน 15 ปี สำหรับใช้กับที่พักอาศัย และ 10 ปี สำหรับใช้เชิงพาณิชย์ โดยการใช้งานตามปกติเท่านั้น***

 

2. ภายในระยะเวลาการรับประกันนั้น จะครอบคลุมถึงกรณีต่อไปนี้
  • การป้องกันปลวกและแมลงกัดกิน
  • การแตกหัก หรือการแยกออกจากกันของวัสดุ การผุกร่อนของวัสดุ หรือความบกพร่องจากขบวนการผลิต
  • การหดตัวน้อยกว่า 0.4%
  • การทนต่อสภาวะอากาศทั่วไป
  • ตำหนิจากการดำเนินการของบริษัท

ซึ่งไม่ครอบคลุมถึง ภัยพิบัติตามธรรมชาติ น้ำท่วมขังอาคารที่สร้างไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม หรือผิดกฎหมายก่อสร้าง การทรุดตัวของอาคาร และ ความเสียหายที่มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร และไม่ครอบคลุมกรณีติดตั้ง ยื่นลงไปในน้ำ หรือลงไปในดิน หรือพื้นที่ที่มีน้ำขัง การระบายน้ำที่ไม่ดี น้ำรั่วจากหน้าต่างหรือห้องน้ำ ไม่ครอบคลุมการใช้งานที่ผิดปกติเช่น การนำเตาความร้อนวางบนพื้นไม้ การตกกระแทกจากของแข็ง/อุปกรณ์/เครื่องมือช่าง การนำรถมอเตอร์ไซด์ รถยนต์เข็นหรือขับขี่ผ่านพื้นไม้ หรือสิ่งของมีน้ำหนักสูงกดลงบนพื้นไม้เพียงจุดใดจุดหนึ่ง

3. ข้อยกเว้นการรับประกัน ภายในระยะเวลาการรับประกันนั้น
  • ไม่รับประกันสินค้าที่ไม่ได้ติดตั้งภายใต้มาตราฐานที่บริษัทกำหนด รวมถึงการกองเก็บ การดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธี
  • คราบจากสารแปลกปลอม เช่น ละอองสารเคมี ยางใม้ เชื้อรา คราบฝังลึกจากน้ำท่วมขัง ครบอาหาร เป็นต้น
  • การใช้สินค้าผิดวัตถุประสงค์ การไม่ได้รับคำแนะนำโดยลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
  • การเปลี่ยนแปลงของสี หากมีการซื้อสินค้าจากเวลาที่แตกต่างกันออกไป
4. การรับประกันนั้น จะครอบคลุมกรณีการสั่งซื้อที่ได้รับการชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการครบถ้วนตามเงื่อนไขในใบเสนอ ราคาเท่านั้น และไม่สามารถโอนไปบุคคลหรือบริษัทอื่นได้ และขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการรับประกันสินค้าหากผู้ซื้อไม่นำใบจัดส่งสินค้าหรือใบเสร็จรับเงินมาแสดง

5. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย สูญหาย ที่เกิดจากบุคคลที่ 3

6. การรับประกันนั้น ทางบริษัทฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารใน การประสานงาน ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รื้อถอน และติดตั้งใหม่

7. หลังจากได้รับการแจ้งความบกพร่องของสินค้า ทางบริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ โดยจะตอบ กลับและแจ้งผลภายในเวลา 45 วัน และหากความเสียหายดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการนำส่งสินค้าชิ้นดังกล่าว ตามขนาดและสีที่ ไกล้เคียงของเดิมมากที่สุด อ้างอิงตามตารางมูลค่าความรับผิดชอบของตัวสินค้า

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า