การรับประกันสินค้าไม้เทียม WPC PVC (ตกแต่งภายใน)


การรับประกัน ระยะเวลาการรับประกันงาน นับจากวันส่งมอบสินค้า โดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. การรับประกันวัสดุในกรณีปกติจะรับประกันงานเป็นเวลา 10 ปี หลังจากวันส่งมอบสินค้าตามระยะเวลาดังนี้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
YEAR OF CLAIM
(Residence)
YEAR OF CLAIM
(Commerical)
RECOVERY
0-2 0-1 100%
2-4 1-2 50%
4-7 2-3 30%
7-10 3-5 15%

***รับประกันงาน 15 ปี สำหรับใช้กับที่พักอาศัย และ 10 ปี สำหรับใช้เชิงพาณิชย์ โดยการใช้งานตามปกติเท่านั้น***

2. ภายในระยะเวลาการรับประกันนั้น จะครอบคลุมถึงกรณีต่อไปนี้

 • การป้องกันปลวกและแมลงกัดกิน
 • การแตกหัก หรือการแยกออกจากกันของวัสดุ การผุกร่อนของวัสดุ หรือความบกพร่องจากขบวนการผลิต
 • การหดตัวน้อยกว่า 0.4%
 • การทนต่อสภาวะอากาศทั่วไป
 • ตำหนิจากการดำเนินการของบริษัท

ซึ่งไม่ครอบคลุมถึง ภัยพิบัติตามธรรมชาติ น้ำท่วมขังอาคารที่สร้างไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม หรือผิดกฎหมายก่อสร้าง การทรุดตัวของอาคาร และ ความเสียหายที่มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร และไม่ครอบคลุมกรณีติดตั้ง ยื่นลงไปในน้ำ หรือลงไปในดิน หรือพื้นที่ที่มีน้ำขัง การระบายน้ำที่ไม่ดี น้ำรั่วจากหน้าต่างหรือห้องน้ำ ไม่ครอบคลุมการใช้งานที่ผิดปกติเช่น การนำเตาความร้อนวางบนพื้นไม้ การตกกระแทกจากของแข็ง/อุปกรณ์/เครื่องมือช่าง การนำรถมอเตอร์ไซด์ รถยนต์เข็นหรือขับขี่ผ่านพื้นไม้ หรือสิ่งของมีน้ำหนักสูงกดลงบนพื้นไม้เพียงจุดใดจุดหนึ่ง

3. ข้อยกเว้นการรับประกัน ภายในระยะเวลาการรับประกันนั้น

 • ไม่รับประกันสินค้าที่ไม่ได้ติดตั้งภายใต้มาตราฐานที่บริษัทกำหนด รวมถึงการกองเก็บ การดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธี
 • คราบจากสารแปลกปลอม เช่น ละอองสารเคมี ยางใม้ เชื้อรา คราบฝังลึกจากน้ำท่วมขัง ครบอาหาร เป็นต้น
 • การใช้สินค้าผิดวัตถุประสงค์ การไม่ได้รับคำแนะนำโดยลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
 • การเปลี่ยนแปลงของสี หากมีการซื้อสินค้าจากเวลาที่แตกต่างกันออกไป
 • การใช้การชุบผิวหรือสารเคมีอื่นๆ รวมถึงสารเคลือบหรือยาฆ่าแมลง
 • การผิดรูปหรือรอยแตกขนาดเล็กเกิดจากสภาพดิน ฟ้า อากาศ สารอินทรีย์หรืออื่นๆ หลังจากการใช้งานไปแล้ว
 • WPC PVC ใช้งานได้ภายในและกึ่งภายนอก (ไม่โดนแดดจัดโดยตรง) เท่านั้น

4. ไม้เทียมเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตซึ่งมีความแตกต่างทางสีโทน และลายไม้ที่แตกต่าง เลียนแบบธรรมชาติตามไม้จริง ไม่สามารถการรันตีความหลากหลายทางสีและลายซึ่งเกิดจากธรรมชาติได้ ผู้ซื้อ ผู้ติดตั้งจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสี ลาย และคุณภาพก่อนการติดตั้ง ซึ่งทางบรษัทจะทำการเปลี่ยนแปลงแผ่นที่มีตำหนิแต่จะไม่รับผิดชอบหรือรับเคลมรอยใดๆ ที่เกิดจากการติดตั้ง

5. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการรับประกันสินค้าหากผู้ซื้อไม่นำใบจัดส่งสินค้าหรือใบเสร็จรับเงินมาแสดง

6. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย สูญหาย ที่เกิดจากบุคคลที่ 3

7. การรับประกันนั้น ทางบริษัทฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารใน การประสานงาน ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รื้อถอน และติดตั้งใหม่

8. หลังจากได้รับการแจ้งความบกพร่องของสินค้า ทางบริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ โดยจะตอบ กลับและแจ้งผลภายในเวลา 45 วัน และหากความเสียหายดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการนำส่งสินค้าชิ้นดังกล่าว ตามขนาดและสีที่ ไกล้เคียงของเดิมมากที่สุด อ้างอิงตามตารางมูลค่าความรับผิดชอบของตัวสินค้า

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การรับประกันสินค้าไม้เทียม WPC PE


การรับประกัน ระยะเวลาการรับประกันงาน นับจากวันส่งมอบสินค้า โดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. การรับประกันวัสดุในกรณีปกติจะรับประกันงานเป็นเวลา 15 ปี หลังจากวันส่งมอบสินค้าตามระยะเวลาดังนี้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
YEAR OF CLAIM
(Residence)
YEAR OF CLAIM
(Commerical)
RECOVERY
0-3 0-3 100%
4-6 3-5 50%
7-10 6-7 30%
11-15 8-10 10%

***รับประกันงาน 15 ปี สำหรับใช้กับที่พักอาศัย และ 10 ปี สำหรับใช้เชิงพาณิชย์ โดยการใช้งานตามปกติเท่านั้น***

2. ภายในระยะเวลาการรับประกันนั้น จะครอบคลุมถึงกรณีต่อไปนี้

 • การป้องกันปลวกและแมลงกัดกิน
 • การแตกหัก หรือการแยกออกจากกันของวัสดุ การผุกร่อนของวัสดุ หรือความบกพร่องจากขบวนการผลิต
 • การหดตัวน้อยกว่า 0.4%
 • การทนต่อสภาวะอากาศทั่วไป
 • ตำหนิจากการดำเนินการของบริษัท
 • WPC PE สามารถใช้งานภายนอก

ซึ่งไม่ครอบคลุมถึง ภัยพิบัติตามธรรมชาติ น้ำท่วมขังอาคารที่สร้างไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม หรือผิดกฎหมายก่อสร้าง การทรุดตัวของอาคาร และ ความเสียหายที่มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร และไม่ครอบคลุมกรณีติดตั้ง ยื่นลงไปในน้ำ หรือลงไปในดิน หรือพื้นที่ที่มีน้ำขัง การระบายน้ำที่ไม่ดี น้ำรั่วจากหน้าต่างหรือห้องน้ำ ไม่ครอบคลุมการใช้งานที่ผิดปกติเช่น การนำเตาความร้อนวางบนพื้นไม้ การตกกระแทกจากของแข็ง/อุปกรณ์/เครื่องมือช่าง การนำรถมอเตอร์ไซด์ รถยนต์เข็นหรือขับขี่ผ่านพื้นไม้ หรือสิ่งของมีน้ำหนักสูงกดลงบนพื้นไม้เพียงจุดใดจุดหนึ่ง

3. ข้อยกเว้นการรับประกัน ภายในระยะเวลาการรับประกันนั้น

 • ไม่รับประกันสินค้าที่ไม่ได้ติดตั้งภายใต้มาตราฐานที่บริษัทกำหนด รวมถึงการกองเก็บ การดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธี
 • คราบจากสารแปลกปลอม เช่น ละอองสารเคมี ยางใม้ เชื้อรา คราบฝังลึกจากน้ำท่วมขัง ครบอาหาร เป็นต้น
 • การใช้สินค้าผิดวัตถุประสงค์ การไม่ได้รับคำแนะนำโดยลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
 • การเปลี่ยนแปลงของสี หากมีการซื้อสินค้าจากเวลาที่แตกต่างกันออกไป
 • การผิดรูปหรือรอยแตกขนาดเล็ดเกิดจากสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ สารอินทรีย์ หรืออื่นๆ หลังการใช้งานไปแล้ว

4. ไม้เทียมเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตซึ่งมีความแตกต่างทางสีโทน และลายไม้ที่แตกต่าง เลียนแบบธรรมชาติตามไม้จริง ไม่สามารถการรันตีความหลากหลายทางสีและลายซึ่งเกิดจากธรรมชาติได้ ผู้ซื้อ ผู้ติดตั้งจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสี ลาย และคุณภาพก่อนการติดตั้ง ซึ่งทางบรษัทจะทำการเปลี่ยนแปลงแผ่นที่มีตำหนิแต่จะไม่รับผิดชอบหรือรับเคลมรอยใดๆ ที่เกิดจากการติดตั้ง

5. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการรับประกันสินค้าหากผู้ซื้อไม่นำใบจัดส่งสินค้าหรือใบเสร็จรับเงินมาแสดง

6. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย สูญหาย ที่เกิดจากบุคคลที่ 3

7. การรับประกันนั้น ทางบริษัทฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารใน การประสานงาน ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รื้อถอน และติดตั้งใหม่

8. หลังจากได้รับการแจ้งความบกพร่องของสินค้า ทางบริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ โดยจะตอบ กลับและแจ้งผลภายในเวลา 45 วัน และหากความเสียหายดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการนำส่งสินค้าชิ้นดังกล่าว ตามขนาดและสีที่ ไกล้เคียงของเดิมมากที่สุด อ้างอิงตามตารางมูลค่าความรับผิดชอบของตัวสินค้า

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การรับประกันสินค้าไม้เทียม WPC HONOR WOOD


การรับประกัน ระยะเวลาการรับประกันงาน นับจากวันส่งมอบสินค้า โดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. การรับประกันวัสดุในกรณีปกติจะรับประกันงานเป็นเวลา 15 ปี หลังจากวันส่งมอบสินค้าตามระยะเวลาดังนี้

 • อัตราส่วนมูลค่าการรับประกัน กรณีสินค้าตัน (%) = (สินค้าคงเหลือระยะเวลาการรับประกัน / ระยะเวลาการรับประกันสินค้า) x 100
 • อัตราส่วนมูลค่าการรับประกัน กรณีสินค้ากลวง (%) = (สินค้าคงเหลือระยะเวลาการรับประกัน / ระยะเวลาการรับประกันสินค้า) x 80

***รับประกันงาน 25 ปี สำหรับใช้กับที่พักอาศัย และ 10 ปี สำหรับใช้เชิงพาณิชย์ โดยการใช้งานตามปกติเท่านั้น***

2. ภายในระยะเวลาการรับประกันนั้น จะครอบคลุมถึงกรณีต่อไปนี้

 • การป้องกันปลวกและแมลงกัดกิน
 • การแตกหัก หรือการแยกออกจากกันของวัสดุ การผุกร่อนของวัสดุ หรือความบกพร่องจากขบวนการผลิต
 • การหดตัวน้อยกว่า 0.4%
 • การทนต่อสภาวะอากาศทั่วไป
 • ตำหนิจากการดำเนินการของบริษัท

ซึ่งไม่ครอบคลุมถึง ภัยพิบัติตามธรรมชาติ น้ำท่วมขังอาคารที่สร้างไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม หรือผิดกฎหมายก่อสร้าง การทรุดตัวของอาคาร และ ความเสียหายที่มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร และไม่ครอบคลุมกรณีติดตั้ง ยื่นลงไปในน้ำ หรือลงไปในดิน หรือพื้นที่ที่มีน้ำขัง การระบายน้ำที่ไม่ดี น้ำรั่วจากหน้าต่างหรือห้องน้ำ ไม่ครอบคลุมการใช้งานที่ผิดปกติเช่น การนำเตาความร้อนวางบนพื้นไม้ การตกกระแทกจากของแข็ง/อุปกรณ์/เครื่องมือช่าง การนำรถมอเตอร์ไซด์ รถยนต์เข็นหรือขับขี่ผ่านพื้นไม้ หรือสิ่งของมีน้ำหนักสูงกดลงบนพื้นไม้เพียงจุดใดจุดหนึ่ง

3. ข้อยกเว้นการรับประกัน ภายในระยะเวลาการรับประกันนั้น

 • ไม่รับประกันสินค้าที่ไม่ได้ติดตั้งภายใต้มาตราฐานที่บริษัทกำหนด รวมถึงการกองเก็บ การดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธี
 • คราบจากสารแปลกปลอม เช่น ละอองสารเคมี ยางใม้ เชื้อรา คราบฝังลึกจากน้ำท่วมขัง ครบอาหาร เป็นต้น
 • การใช้สินค้าผิดวัตถุประสงค์ การไม่ได้รับคำแนะนำโดยลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
 • การเปลี่ยนแปลงของสี หากมีการซื้อสินค้าจากเวลาที่แตกต่างกันออกไป
 • การผิดรูปหรือรอยแตกขนาดเล็ดเกิดจากสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ สารอินทรีย์ หรืออื่นๆ หลังการใช้งานไปแล้ว
 • การใช้การชุบผิวหรือสารเคมีอื่นๆ รวมถึงสารเคลือบหรือยาฆ่าแมลง

4. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการรับประกันสินค้าหากผู้ซื้อไม่นำใบจัดส่งสินค้าหรือใบเสร็จรับเงินมาแสดง

5. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย สูญหาย ที่เกิดจากบุคคลที่ 3

6. การรับประกันนั้น ทางบริษัทฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารใน การประสานงาน ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รื้อถอน และติดตั้งใหม่

7. หลังจากได้รับการแจ้งความบกพร่องของสินค้า ทางบริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ โดยจะตอบ กลับและแจ้งผลภายในเวลา 45 วัน และหากความเสียหายดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการนำส่งสินค้าชิ้นดังกล่าว ตามขนาดและสีที่ ไกล้เคียงของเดิมมากที่สุด อ้างอิงตามตารางมูลค่าความรับผิดชอบของตัวสินค้า

 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า