ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าไม้เทียม WPC
(Wood Plastic Composite)


 

ลำดับแรกลูกค้าเลือกซื้อสินค้าจากกลุ่มสินค้า WPC วัสดุนิยม ซึ่งแบ่งตามประเภทและหมวดหมู่ ดังตารางด้านล่าง

TYPES CATEGORIES SERIES
ไม้ภายนอก Floor Decking Eco Series
Classic Series
Timeless T1 Series
Timeless T2 Series
Pro Series
Solid Series 4″, 6″
Rustic Series
Antique Series
Prime Series
Shield Series
Timber Hollow
Timber Solid
Lath Decoration Series
Wall Cladding
ไม้ภายใน Wall Panel
Timber Tube
Decorative Ceiling

***รับประกันงาน 15 ปี สำหรับใช้กับที่พักอาศัย และ 10 ปี สำหรับใช้เชิงพาณิชย์ โดยการใช้งานตามปกติเท่านั้น***

 

 

ในขั้นตอนการสั่งซื้อจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ “ลูกค้าสั่งซื้อโดยใช้บริการงานติดตั้งกับเรา” และ “ลูกค้านำไปติดตั้งเอง”
ซึ่งมีขั้นตอนแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ดังตารางด้านล่าง

No. กรณีลูกค้าซื้อสินค้าและใช้บริการติดตั้งกับทางเรา กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้านำไปติดตั้งเอง
1. แจ้งรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการซื้อ อาทิ ประเภทสนค้า หมวดหมู่สินค้า รุ่นสินค้า พร้อมทั้งจำนวนสินค้าที่ต้องการใช้ กับทางทีมขาย หากไม่ทราบจำนวน สามารถแจ้งข้อมูลเพื่อให้ทางเราช่วยเหลือได้
2. ทีมขายทำการเสนอราคาค้า เมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วลูกค้าทำการชำระเงินมัดจำค่าสินค้าและบริการติดตั้ง 50% ทีมขายทำการเสนอราคาค้า เมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วลูกค้าทำการโอนเงินค่าสินค้า100% (ในกรณีสินค้าสั่งทำพิเศษ หรือ ต้องรอการผลิต ลูกค้าต้องทำการมัดจำสินค้าก่อน 50%)
3. ทีมโฟร์แมนเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยหน้างาน คอนเฟิร์มพื้นทีหน้างาน เมื่อลูกค้าชำระเงินมาเรียบร้อย ทางทีมจัดส่งจะแจ้งวันที่และเวลาในการจัดส่ง หรือนัดรับสินค้า
4. ทีมโฟร์แมน แจ้งนัดวันส่งของและวันเข้าติดตั้งกับทางลูกค้า
5. เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยโฟร์แมนจะทำการส่งมอบให้งานให้ลูกค้าตรวจสอบความเรียบร้อย
6. เมื่อส่งมอบงานเรียบร้อยลูกค้าทำการชำระเงินค่าสินค้าและบริการติดตั้งส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า