บริการคืนสินค้าคืออะไร

เมื่อคุณซื้อสินค้ากับบริษัท วัสดุนิยม จำกัด คุณสามารถขอคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไขในการคืนสินค้าที่กำหนดไว้ ภายในระยะเวลา 7 วันหลังได้รับสินค้า โดยอ้างอิงจากใบส่งสินค้าหรือใบเสร็จรับเงิน หากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคำร้องคืนสินค้าในทุกกรณี ทั้งนี้ผู้ซื้อสามารถติดต่อเพื่อสอบถามเงื่อนไขการคืนสินค้าภายหลัง 7 วันได้กับผู้ขายโดยตรง (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ขายแต่ละราย)

เงื่อนไขในการคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
สินค้าชำรุด / แตกหัก / เสียหาย
จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือ สีของสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ เป็นต้น
สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ได้ผ่านการใช้งาน
เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนสินค้า/หรือยกเลิกการซื้อสินค้า

กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งขอคืนสินค้าที่ ฝ่ายบริการลูกค้า ผ่านช่องทางต่อไปนี้

อีเมล์ : info@watsaduniyom.com
LineOA  : @watsaduniyom
โทร : 02-120-6000
เวลาทำการ : วันจันทร์ – เสาร์ 8:00 – 17:00
*หมายเหตุ : ในกรณีที่สินค้าชํารุดหรือเสียหาย กรุณาติดต่อทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย เช่น ภาพถ่ายสินค้า ภาพถ่ายตัวกล่องสินค้า เป็นต้น

การคืนสินค้าเนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ

หากผู้ซื้อต้องการคืนสินเนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
หีบห่อ หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยถูกเปิด หรือฉีกขาด
ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด
ต้องแจ้งให้ บริษัท ทราบภายในระยะเวลา 7 วันปฏิทิน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี

การคืนสินค้าสั่งผลิต

กณีลูกค้าซื้อสินค้าสั่งผลิตตามที่ระบุข้างต้น และได้มีการชําระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับคืนและเปลี่ยนสินค้า ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
หากสินค้าสั่งผลิตไม่เป็นไปตามรูปแบบ สี ขนาด หรือน้ำหนักที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์ อันเนื่องมาจากลูกค้ามีการติดต่อกับผู้ขายโดยตรงเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบ สี ขนาด หรือน้ำหนักของสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และรวมถึงบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เช่น ค่าขนส่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักสินค้าที่เพิ่มขึ้นที่เกิดจากกรณีดังกล่าว เป็นต้น

การยื่นคำร้องคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถขอคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไขในการคืนสินค้าที่ บริษัท กำหนดไว้เท่านั้น โดยผู้ซื้อต้องแจ้งคำร้องขอคืนสินค้าให้ บริษัท ทราบภายในระยะเวลา 7 วันปฏิทินเท่านั้น หลังจากได้รับสินค้า และต้องให้ข้อมูล ได้แก่

หมายเลขใบเสนอราคา
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
สาเหตุการคืนสินค้า
รูปถ่ายหรือคลิปวีดีโอของบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ
รูปถ่ายหรือคลิปวีดีโอของสินค้าที่ต้องการคืน
ช่องทางการติดต่อที่สามารถติดต่อลูกค้าได้

สิทธิของผู้ขาย

เมื่อ บริษัท ได้รับคําร้องขอคืนสินค้า พร้อมข้อมูลอื่นๆที่ร้องขอจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว บริษัทจะส่งคําร้องขอคืนสินค้า และข้อมูลอื่นๆให้กับผู้ขายพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบภายใน 3 วันทำการ

หากผู้ขายไม่ตอบกลับภายใน 3 วันทำการ ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้าไปยังผู้ขาย และ บริษัท จะดำเนินการประเมินคําร้องของผู้ซื้อโดยไม่บอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก (กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการดำเนินการคืนสินค้า)
หากผู้ขายยอมรับคําร้อง ผู้ซื้อต้องคืนสินค้าไปยังผู้ขายภายใน 7 วันทำการ
เมื่อผู้ขายได้ยืนยันการรับสินค้า บริษัท จึงจะดำเนินการคืนเงินผู้ซื้อ (กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการดำเนินการคืนสินค้า)
1. ผู้ขายจะต้องยืนยันการตรวจรับสินค้าให้เสร็จภายใน 3วันทำการ หลังจากที่วันที่ได้รับสินค้าคืน

2. ผู้ขายมีสิทธิยื่นข้อพิพาทหากสภาพสินค้าที่ส่งคืนไม่อยู่ในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง

การดำเนินการคืนสินค้า

ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าคืนผู้ขาย ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ขาย หากเกินกว่า 7 วันทำการไปแล้ว ผู้ขายสามารถพิจารณายกเลิกคําร้องขอคืนสินค้าได้
สินค้าที่ทำการส่งคืน จะต้องอยู่ในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง รวมถึงผู้ซื้อต้องส่งคืนอุปกรณ์เสริม และเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเช่น ใบรับประกัน หรือ ใบกำกับภาษีด้วย
ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมสินค้าให้อยู่ในหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ที่พร้อมจัดส่งตามมาตรฐานของ ผู้ให้บริการขนส่ง หรือเทียบเท่ากับบรรจุภัณฑ์เมื่อครั้งที่ได้รับสินค้า เพื่อความปลอดภัยของสินค้าในระหว่างการจัดส่ง และลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าระหว่างการจัดส่ง
ผู้ซื้อต้องถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า และก่อนส่งคืนด้วย
กรณีการคืนสินค้าเนื่องจากสินค้าชำรุด จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือสีของสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ หรือสินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
· สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งสินค้าคืนด้วยตนเอง

· กรณีผู้ขายตกลงกับผู้ซื้อที่จะเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้า ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่ง และผู้ขายจะตกลงนัดหมายวันเข้าส่งสินค้ากับผู้ซื้อเองได้โดยตรง

· ทั้งนี้เงื่อนไขความรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืนหรือเปลี่ยนสินค้า อาจแตกต่างไปในแต่ละผู้ขาย ผู้ซื้อและผู้ขายควรตกลงให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ

·  กรณีการคืนสินค้าเนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ/หรือยกเลิกการซื้อ

การเปลี่ยน/คืนสินค้าหลังผ่านไปแล้ว 7 วัน

ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องตรวจรับสินค้าทันทีภายหลังได้รับสินค้า โดยหากพบว่าสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ชำรุด แตกหักเสียหาย หรือมีสภาพไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ จะต้องแจ้งให้ บริษัท ทราบภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี ทั้งนี้ผู้ซื้อสามารถติดต่อเพื่อสอบถามเงื่อนไขการคืนสินค้าภายหลัง 7 วัน กับผู้ขายโดยตรง(ขึ้นอยู่กับของเงื่อนไขของผู้ขายแต่ละราย)

การคืนเงินในกรณีที่ผู้ซื้อขอคืนสินค้า

การคืนเงินเนื่องจากผู้ซื้อขอคืนสินค้า แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีสินค้าชำรุด / แตกหัก / เสียหาย/ จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือ สีของสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ เป็นต้น, สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย และต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
บริษัท จะทำการคืนเงินค่าสินค้า ค่าจัดส่ง (เฉพาะค่าขนส่ง ที่จัดส่งโดยรถของบริษัท เท่านั้น) และค่าบริการติดตั้ง (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ซื้อเต็มจำนวนตามที่จ่ายจริง โดยจะเริ่มดำเนินการคืนเงินให้แก่ลูกค้า เมื่อผู้ขายได้รับสินค้าคืนจากผู้ซื้อ และทำการตรวจสอบแล้วว่า สินค้ามีสภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
กรณีเป็นการคืนสินค้าเนื่องจากเหตุผลผู้ซื้อเปลี่ยนใจ
ผู้ซื้อสามารถส่งสินค้ากลับคืนไปที่ผู้ขาย โดยหลังจากผู้ขายได้รับสินค้าคืน และทำการตรวจสอบแล้วว่า สินค้ามีสภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัท จะทำการคืนเงินค่าสินค้า และค่าบริการติดตั้ง (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ซื้อเต็มจำนวนตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะต้องจัดส่งสินค้ากลับให้แก่ผู้ขายภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ขายในการขอคืนสินค้า

หลังจากคืนสินค้าแล้ว ฉันจะได้รับเงินคืนเมื่อใด?

บริษัท จะเริ่มกระบวนการคืนเงินให้กับคุณ เมื่อผู้ขายสินค้าได้รับสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบกำกับภาษี เป็นต้น อย่างครบถ้วน และผู้ขายสินค้ามีการตรวจสอบแล้วว่า สินค้ามีสภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยระยะเวลาที่คุณจะได้รับเงินคืน ขึ้นอยู่กับช่องทางชำระเงินที่คุณทำรายการ
หากคุณชำระเงินด้วยเงินสด บริษัทจะดำเนินการคืนเงินภายใน 7-14 วันทำการ*
สำเนาบัตรประชาชน (กรณีสั่งซื้อในนามบุคคลธรรมดา)
สำเนาหน้าบัญชีธนาคารในนามบุคคล/บริษัท
ทั้งนี้ชื่อในสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัญชีธนาคารจะต้องมีชื่อตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อเท่านั้น
กรุณาทำการรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ โดยระบุว่า “เพื่อให้บริษัท ใช้สำหรับการคืนเงิน” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และวันที่กำกับในเอกสารสำเนาทุกฉบับ
เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว บริษัท จะดำเนินการคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่คุณแจ้ง ภายในระยะเวลา 7-14 วันทำการ