Quartz

MORE DETAIL

MORE DETAIL

ไม้ระแนงหน้าตันเต็มเส้น ไม้รั้ว

OLA-S005-TK

ลักษณะตัร หนาครึ่งนิ้ว หน้าไม้ใหญ่ ผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง ออกแบบได้หลากหลายมีหลายขนาด สามารถเลือกใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน อายุการใช้งานยาวนาน เหมาะกับการติดตั้งงานตกแต่งเป็นไม้รั้ว ระแนงงบังตา ซุ้มระแนงไม้เทียม วุ้มทางเดิน ติดตั้งสกรูหน้าไม้ระยะิสระ ออกแบบได้ไม่จำกัด