Mistine

MORE DETAILS

ติดตั้งไม้ระแนง ไม้ท่อนภายนอก
บังตาด้านหน้าตึกบริเวณชั้นบน บนโครงเหล็กกล่อง

ใช้ไม้ระแนง สี Teak (สักทอง)

ติดตามแนวตั้ง เว้นระยะห่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก