TIMBER HOLLOW

วิธีการติดตั้งไม้ระแนงกลวงหน้าใหญ่

  1. การเตรียมโครงรับ (เหล็ก) ติดตั้งโครงเหล็กโดยระยะห่างประมาณ 40-50 ซม. ติดตั้งไม้ระแนงโดยเว้นระยะห่างตามที่ต้องการ
  1. ติดตั้งไม้ระแนงโดยเว้นระยะห่างตามที่ต้องการ
  1. การยึดไม้ระแนงสามารถยึดได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
  • กรณีที่สามารถยึดไม้ระแนงด้วยตะปูเกลียวจากทางด้านหลัง
  • กรณีที่ไม่สามารถยึดไม้ระแนงเข้าด้านหลังโครงได้

การเว้นระยะห่างระหว่างไม้ระแนง: สามารถเว้นระยะห่างของไม้ระแนงได้ตามต้องการ