Burapa สัญจร “ลองชมจันทร์”

สมาคมสถาปนิกบูรพา ได้จัดงานสถาปนิกบูรพาสัญจร บูรพาลองชมจันท์ วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ชุมชน ริมน้ำจันทบูร จังหวัด จันทบุรี พบกับ กิจกรรม Workshop สีน้ำกับบรรยากาศริมน้ำจัทรบูร โดยวิทยากรพิเศษ อ.เมืองมนต์ เคหารมย์ และ อ.วรวิทย์ อังสุหัสต์และเที่ยวชมสถาปัตยกรรมและวิธีชุมชนริมน้ำจันทบูร เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการใช้ชีวิตริมน้ำ และหาแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานกันต่อไป ข้ามมาถึงช่วงเย็น ได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำพร้อมกัน ณ. ร้านฉุย จันทบุรี ซึ่งทางวัสดุนิยมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วม Workshop และ จัดบูธแนะนำสินค้าไม้เทียมพรีเมียม ให้กับทางสมาคมสถาปนิกที่เข้าร่วมงานได้เห็นถึงความพิเศษและแตกต่างของสินค้า ทางเรายินดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เข้าร่วมกับทางสมาคมสถาปนิกบูรพา และหวังว่างานต่อๆไปจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานอีกครั้ง  ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์แล้วมาพบกับในงานครั้งถัดไป